Saturday, July 3, 2010

स्खलित मनाच्या क्षुद्रतेचे अवघे संकोचीपण ,
वैशाखाच्या वणव्यात जीवाचे भरकटणे ते वणवण..
सहज अनुतापाच्या तेव्हा बरसाव्या धारा , 
दुष्कर्माचा वाहून जाईल, त्यात कीटपसारा ....

No comments:

Post a Comment