Monday, June 28, 2010

बुडता बुडता सांजप्रवाही...'क्षितीज जसे दिसते, तशी म्हणावी गाणी। देहावरची त्वचा आंधळी छिलून घ्यावी कोणी ॥ 
गाय जशी हंबरते, तसेच व्याकुळ व्हावे । बुडता बुडता सांजप्रवाही , अलगद भरुनी यावे' ॥ - ग्रेस