Sunday, April 19, 2009

रंग घेऊनि पलाशफुलांचापलाशाचे जर्द लाल रंग, ऋतूंच्या अधरी..
वसंत येता, किलबिल वॄक्षांच्या फांद्यावरी....
रंग घेऊनि पलाशफुलांचा, होळी धुंद सजते...
वासंतिक मंद हवेने गात्र गात्र मोहरते !!!

1 comment: